Ta strona używa pliki Cookies, jeśli wyrażasz zgodę, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO OGŁOSIŁ KONKURS OFERT

Otrzymałem informację, że Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarach:

1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

3. działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej,

4. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności,

5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2014 roku do godz. 15:00 (poniedziałek) w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 w pokoju nr 17 bądź przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Liczy się data wpływu dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Oferty złożone bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do oferty należy załączyć aktualny wyciąg z rejestru lub odpowiedniej ewidencji oraz KSEROKOPIĘ AKTUALNEGO STATUTU ORGANIZACJI (potwierdzoną za zgodność z oryginałem, na każdej stronie). KAŻDA ORGANIZACJA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ W DANYM ZAKRESIE tzn. jedną w zakresie edukacji, jedną w zakresie kultury itp.